Ved brud der ikke skyldes grov uagtsomhed kan vandværket refundere det mistede vand helt eller delvist. Ligeledes kan Aarhus Vand refundere vandafledningsafgiften helt eller delvist. Dette sørger vandværket for, når den udfyldte formular er afleveret til kassereren. Ligeledes kan den statslige/grønne afgift refunderes.  Dog skal der indregnes en selvrisiko på 300m3 ved refusion af statsafgiften. Nedenfor er der link til både lovbekendtgørelse samt de gældende takster.

Husk at følgende som minimum skal være opfyldt for at komme i betragtning til refusion: 
* Der refunderes ikke for hændelser der er ældre end 12 måneder fra vandværket modtager ansøgning om refusion.
* Har der i perioden fra vandværket været udsendt opfordring til at kontrollere sit forbrug på grund af unormalt store forbrugsmønstre anses ansøgning om refusion ikke at falde ind under hændelige uheld.
* Der skal vedlægges kopi af regning fra aut. installatør på at bruddet er repareret.
* Vandspildet må ikke være dækket af anden forsikring (vedlæg oplysninger om forsikringsselskab).

Du skal udfylde en formular (se link nedenfor), hvis du ønsker refusion som følge af brud.

Ejeren til den ejendom, hvorpå vandspildet er opstået, skal bekræfte, at vandspildet skyldes brud på en skjult vandinstallation på ejendommen.
Vandværket kan kun eftergive beløbet, når vandspildet kan dokumenteres. Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervsformål uden særskilt vandmåling, kan der kun opnås eftergivelse for den andel, der falder på boligformålet. Det vil altid være muligt, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stikledning til jordledning (i målerbrønd ved skel). Er vandmåleren fx placeret i huset, vil eftergivelse af vandspild før måleren kun kunne forekomme i de tilfælde, hvor vandværket på anden måde, dels entydigt kan fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på jordledningen før måleren og dels kan fastslå vandmængden. 

Der kan også søges refusion for vandspild, hvis ejeren lejer ejendommen ud til privat brug. 

Hvis ejendommen er udlejet, vil vandforbruget normalt blive betalt af lejeren. Såfremt ejeren af ejendommen opnår en eventuel eftergivelse skal denne viderebetale eftergivelsen til lejerne. Ejeren accepterer via erklæringen, at vandværket udbetaler beløbet direkte til lejeren.

Ejeren skal vedlægge dokumentation vedr. lejerne (navn og adresse).

* Formular til refusion ved brud
* Lovbekendtgørelse
* Takstblad 2016

Den udfyldte formular sendes til kassereren eller lægges i postkassen på adressen! Oplysninger kan hentes her!

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies